Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Moorman Totaal Techniek Beheer B.V.

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a. Gebruiker: Moorman Totaal Techniek Beheer B.V. ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72037792, kantoorhoudende aan de Tiarastraat 33 , (1336 SG) Almere;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Gebruiker opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand komt, elke
wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
van die Overeenkomst;

d. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Gebruiker voor of ten
behoeve van Opdrachtgever verricht.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker
en Opdrachtgever voor zover Gebruiker niet schriftelijk met een afwijking van deze voorwaarden
heeft ingestemd. Gebruiker is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden opnieuw vast te stellen
met name in verband met wijzigingen in regelgeving of jurisprudentie die de aansprakelijkheid van
Gebruiker zodanig wijzigen of uitbreiden dat Gebruiker haar (bedrijfs-) risico/aansprakelijkheid in
het geheel of economisch verantwoord niet (meer) kan verzekeren. Van toepassing is dan ook steeds
de laatst vastgestelde tekst van deze algemene voorwaarden.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Gebruiker
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Gebruiker is eerst gebonden nadat Gebruiker een opdracht
schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd bijvoorbeeld (doch zonder
daartoe te zijn beperkt) door feitelijk uitvoering te (gaan) geven.

3.2 Alle opgaven door Gebruiker van getallen, maten en/of andere aanduidingen van de diensten
zijn met zorg gedaan, maar Gebruiker kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen
zullen voordoen. Getoonde of verstrekte tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de
betreffende diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde diensten zodanig
afwijken van de opgaven van Gebruiker of van de tekeningen of modellen dat hij niet meer in
redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de
Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.3 Door Gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en
mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch
aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

4. Uitvoering

4.1 Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der techniek, zonder
evenwel een bepaald resultaat te garanderen.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen is Opdrachtgever
gehouden alle gegevens en bescheiden, vergunningen, ontheffingen en andere
beschikkingen welke Gebruiker naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien en voor zover Opdrachtgever
zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
Opdrachtgever garandeert Gebruiker in de gelegenheid te zullen stellen de overeengekomen
werkzaamheden te kunnen verrichten. Opdrachtgever garandeert hiertoe dat Gebruiker gedurende
de overeengekomen werktijden vrije en veilige toegang zal hebben tot de werkplek. Tevens zorgt
Opdrachtgever voor sanitaire voorzieningen en voor een geschikte pauzeruimte.

4.4 Opdrachtgever is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn
zoals (doch zonder daartoe te zijn beperkt) de in het bedrijf, branche of regio van Opdrachtgever
geldende veiligheids-, arbeids- en milieuvoorschriften.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de
verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is
uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever zal Gebruiker
vrijwaren voor alle schade en aanspraken van derden voor schade die deze derden lijden ten
gevolge van het gebruik door Gebruiker van de informatie die Opdrachtgever aan Gebruiker heeft
verstrekt.

4.7 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8 Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet nakomt en daardoor
vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden
uitgevoerd zodra de planning van Gebruiker dit toelaat. Daarnaast is Opdrachtgever aansprakelijk
voor alle schade die daaruit voor Gebruiker voortvloeit.

 

5. Contractsduur; uitvoeringstermijn; oplevering

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Opdrachtgever dient Gebruiker
ingeval van overschrijding van een termijn eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

5.3 De Overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door
Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Gebruiker de
Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen
leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform
artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

5.4 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde
informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de
werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen
of ten genoegen van Gebruiker voldoende zekerheid is gesteld, respectievelijk de informatie en/of
bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld. Indien de betaling of door Gebruiker gevraagde
zekerheid niet binnen 10 dagen door Gebruiker is ontvangen dan is Gebruiker bevoegd om over te
gaan tot
ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Gebruiker om schadevergoeding te
vorderen van Opdrachtgever. Indien Gebruiker reeds uitvoering heeft gegeven aan de
werkzaamheden dan is Gebruiker bevoegd om zijn prestaties op te schorten tot Opdrachtgever
voldoende zekerheid heeft gesteld of betaald heeft, onverminderd het recht van Gebruiker om
schadevergoeding te vorderen.

5.5 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen de
Overeenkomst wijzigen of aanvullen, zodanig dat het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beïnvloed, dan zal Gebruiker Opdrachtgever van de gewijzigde opleverings-/
voltooiingsdatum zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien een vast honorarium is
overeengekomen dan is Opdrachtgever gehouden de door de wijziging of aanvulling van de
Overeenkomst veroorzaakte overschrijding van dit honorarium aan Gebruiker te vergoeden.

 

6. Geheimhouding

Tenzij de wet anders verplicht zijn Gebruiker en Opdrachtgever jegens elkaar gehouden tot
geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten
Overeenkomst van of over elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

7. Prijzen / honorarium

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen van Gebruiker
uitgedrukt in Euro‟s en exclusief:
a. omzetbelasting;
b. kosten voor grond-, hak-, breek-, metsel-, timmer-, herstel- of ander bouwkundig werk;
c. de kosten voor aansluiting en gebruik van gas, water, elektriciteit of andere infrastructuur- of
nutsvoorzieningen;
d. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
e. de kosten van aan- of afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
Het verschuldigde honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht en is
verschuldigd naarmate door Gebruiker werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn
verricht.

7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
Gebruiker geldend op het moment waarop de werkzaamheden zijn verricht tenzij een daarvan
afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3 De door Gebruiker gehanteerde tarieven / prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van de datum
van offreren. Wanneer een van deze kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order (ook
indien een vast honorarium of (uur)tarief is afgesproken), maar voor levering van de diensten wordt
verhoogd, heeft Gebruiker het recht de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7.4 Meerwerk wordt in rekening gebracht op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren ten
tijde van verrichten van het meerwerk. Van meerwerk is in ieder geval sprake indien:

a. de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet in overeenstemming is met de werkelijkheid;
b. van geschatte hoeveelheden of geschatte tijdsbeslag met meer dan 10% wordt afgeweken.

7.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee weken zullen de verschuldigde bedragen
periodiek in rekening worden gebracht.

7.6 Gebruiker heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan Opdrachtgever in rekening te
brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.

7.7 Gebruiker is gerechtigd om voor werkzaamheden tijdens erkende feestdagen, het weekend en
buiten de reguliere kantooruren van Gebruiker, een onregelmatigheidstoeslag te berekenen.

 

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling dienen te worden gedaan bij oplevering/levering aan de Gebruiker.

 

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet
voorzien waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder
inbegrepen alsmede
niet of niet tijdige levering aan Gebruiker door zijn leverancier, stakingen in de levering van energie
en/of warmte en weersomstandigheden die de werkzaamheden van Gebruiker onmogelijk of te
gevaarlijk maken zoals koude, gladheid, hitte, regen en wind, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, en
oproer, uitvoerverboden en andere belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse als
buitenlandse overheden, brand, werkstakingen, personeelsgebrek of andere storingen in het bedrijf
van Gebruiker alsmede de niet of niet-tijdige afgifte van vergunningen of ontheffingen indien is
overeengekomen dat Gebruiker deze zal aanvragen.

9.2 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gebruiker niet mogelijk is, langer
duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.4 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de
hoogte stellen.

 

10. Aansprakelijkheid / vrijwaring

10.1 Gebruiker is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreeks
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de
tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij
de uitvoering van de Overeenkomst mag worden vertrouwd. Gebruiker is niet aansprakelijk voor:
* bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Gebruiker;
* bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van
door Gebruiker ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Gebruiker daaronder niet begrepen);
* bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade;
* bij Opdrachtgever of derden ontstane op zichtschade waaronder onder meer wordt begrepen
schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken
waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt
wordt.

10.2 Gebruiker heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever geleden schade voor zover
mogelijk ongedaan te maken. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Gebruiker aansprakelijk te
stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Gebruiker in overleg te treden, alvorens
hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

10.3 De aansprakelijkheid van Gebruiker voor een tekortkoming in de uitvoering van de
Overeenkomst alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat
Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 7 als honorarium (exclusief
omzetbelasting) aan Gebruiker heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de
werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze
verband houdt.

10.4 De aansprakelijkheid van Gebruiker voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot
het bedrag dat op grond van de door Gebruiker gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt
uitgekeerd. Heeft Gebruiker dit risico niet
kunnen verzekeren dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal drie maal het bedrag dat
Gebruiker ter zake van de uitvoering van het aangenomen werk aan de Opdrachtgever heeft
gefactureerd met een maximum van EUR 50.000. Ook indien (nog) geen bedragen door Gebruiker
zijn gefactureerd is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal EUR 50.000.

10.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat
Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Gebruiker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het
recht op schadevergoeding is vervallen.

10.6 Opdrachtgever is gehouden Gebruiker schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die
bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de
werkzaamheden van Gebruiker ten behoeve van Opdrachtgever.

10.7 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van
Gebruiker, alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringsplicht van Opdrachtgever,
gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker.

10.8 Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker van alle kosten en schade die voor Gebruiker mochten
voortvloeien uit het feit:

a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare
belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of

b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Gebruiker en/of de autoriteiten op
het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

10.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of
beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Gebruiker die zich bevinden op
de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

 

11. Inspectie en reclame/klachten

11.1 Opdrachtgever is verplicht tot inspectie bij oplevering van de door Gebruiker verrichte
diensten. Eventuele reclames over gebreken aan de diensten moeten uiterlijk binnen acht dagen
schriftelijk aan Gebruiker worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de
bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering
en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk aan Gebruiker
worden gemeld.

11.2 Opdrachtgever zal alle door Gebruiker voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking
verlenen, onder meer door Gebruiker in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te
(doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

11.3 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van gebreken die niet binnen 14
dagen na hun ontdekking bij Gebruiker zijn gemeld.

11.4 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever
niet op.

11.5 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Gebruiker de keuze tussen aanpassing van
het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een
restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

12. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

12.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met
Opdrachtgever, zal deze Gebruiker steeds direct informeren over alle bepalingen in deze
Voorwaarden die in het land van Opdrachtgever niet afdwingbaar zijn.

12.3 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Amsterdam.

BEL DIRECT